Книгата на Даниел глава 2 (Bulgarian)

български

Това е моето второ видео на български от серията “Пророчествата на Даниил”. Даниил 2 глава се счита от много учени от различни вероизповедания за най-кратката и синтезирана картина на историята и бъдещето на света в цялата Библия. Тази глава е основата, от която ние можем да разберем много пророчества изпълнени в миналото, както и да видим какво още има да се изпълни в идните дни.

Винаги ми е изглеждало, че тази глава е преднамерено написана от Бог като лесна първа стъпка по пътя на пророчеството. Тя е подготовка за по-трудни пророчески глави като Даниил 7 глава. Тя е главата, с която ще започнем наистина да се изкачваме по планината на пророчеството.

Английската версия на това видео, “The Book of Daniel Chapter 2”, може да се види тук. Първото видео от тази серия, “Пророчества изпълнени в историята”, може да се види тук. Надявам се вие и вашите приятели да получите голяма полза от тези видео уроци върху Библейските пророчества.

English

Daniel Chapter 2 is considered by scholars of almost all faiths to be the briefest and most concise overall picture of the history and future of the world in the entire Bible. This chapter is in many ways the foundation on which we can understand the many fulfilled prophecies of the past, as well as see what still is to be fulfilled in times soon to come.

It has often seemed to me that this chapter was intentionally designed by God as an easy first step along the path of prophecy. It’s like a preparation for the more advanced prophecy chapters, such as Daniel chapter 7. That chapter is where we will begin to really climb up into the mountains of prophecy.

The English version of this video, “The Book of Daniel Chapter 2”, can be seen here.  The first Bulgarian video in this series, “Пророчества изпълнени в историята”, can be seen here. I hope you and your friends will enjoy and benefit from these videos on Bible prophecy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *