Книгата на Даниел глава 7 (Bulgarian)

български

Глава 7-ма от книгата Даниил много прилича на книгата Откровение на Йоана, повече от всяка друга глава в Библията. Но виденията в Даниил 7-ма глава бяха дадени на пророк Даниил около 600 години преди истините в Откровение да бяха показани на апостол Йоан.

English

I’ve completed the Bulgarian version of the video on Daniel chapter 7. Chapter 7 of the book of Daniel is more similar to the book of Revelation than any other chapter in the Bible. But the visions of Daniel 7 were shown to the prophet Daniel over 600 years before the truths of Revelation were shown to the Apostle John. The English version of this video can be seen here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *